Miniwheels Algemene Voorwaarden

1 Algemeen

1.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Miniwheels. Door het totstandkomen van een overeenkomst tussen de klant en Miniwheels volgens de procedure zoals deze is omschreven in deze Algemene Voorwaarden, accepteert de klant deze voorwaarden.

1.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als deze schriftelijk met Miniwheels zijn overeengekomen.

1.3. Miniwheels heeft het recht deze Algemene Voorwaarden en de inhoud van de Miniwheels website te wijzigen.

2 Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen gedaan op de website van Miniwheels zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. Miniwheels behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.

2.2. Een overeenkomst tussen Miniwheels en de klant komt tot stand nadat de klant een bestelling heeft geplaatst via de webshop, door het volledig doorlopen van de module Afrekenen; het door de klant vervolgens op [Bevestig] knop klikken op de website van Miniwheels waarna de klant een bevestiging heeft ontvangen dat Miniwheels de bestelling van de klant heeft ontvangen (de ontvangstbevestiging).

2.3. De administratie van Miniwheels geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan Miniwheels verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van door Miniwheels verrichte leveringen. Miniwheels erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden erkent de klant dit eveneens.


3 Prijzen/tarieven en betaling


3.1. Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn in EURO`s en inclusief omzetbelasting (btw).

3.2 Alle facturen zullen door de klant worden betaald, zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen

3.3. Bij niet nakoming door de klant van hetgeen omtrent betaling is overeengekomen, is Miniwheels gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede gerechtigd de klant zonder opgave van redenen toekomstige bestellingen te weigeren.


4 Levering/verzendingstermijnen


4.1. Miniwheels levert wereldwijd.

4.2. De verzendtijd bedraagt normaal gesproken drie werkdagen nádat de betaling van het verschuldigde bedrag is ontvangen op rekening van Miniwheels. Deze termijn geldt als richtlijn en niet als bindend. Ten allen tijde wordt een redelijkheid nagestreeft en overtreding van de genoemde drie werkdagen worden altijd via email aan de klant gemeldt.

4.3. Miniwheels behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.


5 Overmacht en/of bijzondere omstandigheden


5.1. Miniwheels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

5.2. Omstandigheden in de zin van artikel 5.1 zijn ondermeer een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, transportvertraging, een staking en het niet of niet meer tijdig leveren door leveranciers.


6 Risico


6.1. Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor de klant. De klant kan, indien gewenst, een extra verzekering afsluiten voor de verzending.


7 Bestellingen/communicatie


7.1. Miniwheels is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Miniwheels, dan wel tussen Miniwheels en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Miniwheels.


8 Garanties


8.1. Op sommige door Miniwheels geleverde producten bestaat een garantie. Dit is de garantie zoals die door de fabrikant op haar producten wordt vastgesteld. Deze garantie laat de rechten van de klant die hiertoe voortvloeien uit de wet, onverlet.

8.2. Siku heeft een extra service voor defecte modellen die binnen de genoemde garantie vallen. (Klik op de regel)

8.3. Wij leveren uitsluitend eersteklas artikelen, maar in bijzondere gevallen kan er toch reden zijn om het artikel te retourneren. Neem in dat geval altijd eerst contact op met onze klantenservice.

U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren, ingaande op de dag van ontvangst van het product. Het product kan alleen ongebruikt en, indien mogelijk, in originele verpakking geretourneerd worden.

9 Klachten


9.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, zullen door Miniwheels serieus in behandeling worden genomen.

9.2. De klant dient een klacht kenbaar te maken via brief of e-mail.

9.3. Miniwheels zal binnen tien (10) werkdagen de klacht proberen op te lossen. Miniwheels zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.


10 Toepasselijke recht en geschillenregeling


10.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Miniwheels is het Nederlands recht van toepassing.

 


 

Voorwaarden Kadobonnen:

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op cadeaubonnen (zowel elektronische als gedrukte cadeaubonnen) die worden aangeboden door Miniwheels-online.com.

2. Iedere cadeaubon is voorzien van een unieke code. Dit kan een nummercode zijn of tekstcode. Iedere cadeaubon/code wordt slechts éénmaal verstrekt. U dient de cadeaubon en de code zorgvuldig te bewaren. In geval van diefstal (waaronder tevens begrepen het gebruik door onbevoegde derden van de code) of verlies (waaronder tevens begrepen het (per ongeluk) wissen van e-mails) vindt geen vergoeding plaats. Alleen originele cadeaubonnen en codes kunnen worden gebruikt en dienen op verzoek aan Miniwheels te worden verstrekt. Miniwheels behoudt zich het recht voor om een cadeaubon uitsluitend te accepteren na ontvangst van de originele cadeaubon (in geval van elektronische cadeaubon de e-mail die door Miniwheels aan u is verzonden en waarin de code is opgenomen) en om in geval van oneigenlijk gebruik alsnog betaling in geld te verlangen.

3. Om een cadeaubon te gebruiken dient u de door u geselecteerde producten in het "winkelwagentje" te plaatsen. Tijdens het betaalproces vult u de exacte code in bij 'opmerkingen'.

4. Een cadeaubon heeft een beperkte geldigheidsduur. Deze is 3 jaar na de datum van uitgifte. De geldigheidsduur van uw cadeaubon kunt u altijd aflezen. Hij staat namelijk vermeld op uw factuur. Nadat de geldigheidsduur is verlopen, geeft de cadeaubon geen recht meer op uitbetaling, ook niet als u alsnog een aankoop doet.

5. De aard, waarde, duur, vervaldatum en/of eventueel toepasselijke overige specifieke gebruiksvoorwaarden vindt u op de cadeaubon en/of in de uiting (e-mail) waarin de cadeauboncode is opgenomen.

6. Cadeaubonnen uitgegeven door Miniwheels zijn uitsluitend inwisselbaar terzake van aankopen bij Miniwheels, d.w.z. www.Miniwheels-Online.com en in Assen (Havenstraat 14, Peize). Niet inwisselbaar op beurzen of markten.

7. Cadeaubonnen kunnen niet voor openstaande bestellingen gebruikt worden.

8. Cadeaubonnen of restwaarde ervan zijn niet inwisselbaar voor geld.

9. De restwaarde van de cadeaubon kan worden gebruikt voor volgende bestellingen. De restwaarde is niet overdraagbaar en kan uitsluitend worden gebruikt vanaf hetzelfde account als waar het eerste gebruik van de cadeaubon plaats heeft gevonden.

10. Van reeds gebruikte cadeaubonnen is alle informatie m.b.t. cadeauboncode, restwaarde en vervaldatum ook beschikbaar via info@miniwheels-online.com.

11. Indien het totaalbedrag van de bestelling hoger is dan de waarde van de gebruikte Miniwheels cadeaubon(nen), dient het verschil betaald te worden met één van de overige betaalmethoden: bank, Postbank (Giro), contant.

12. Ingeval Miniwheels overgaat tot restitutie van (een deel van) de factuurwaarde, zal in geval naast één of meer cadeaubon(nen) tevens betaling door middel van Postbank, bank of contant heeft plaatsgevonden, restitutie zoveel mogelijk plaatsvinden door terugbetaling in geld van het bedrag dat door middel van een Postbak, bank of contant is betaald. Indien dit niet toereikend mocht zijn zal terzake van het restant restitutie plaatsvinden door middel van verhoging van het cadeaubonsaldo. In geval voor betaling uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer cadeaubonnen zal in deze gevallen restitutie plaatsvinden door verhoging van het cadeaubonsaldo.

13. Het is niet toegestaan cadeaubonnen of de werking daarvan te wijzigen, te vervalsen, te ondermijnen of anderszins aan te tasten (waaronder begrepen hacking).

14. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling wordt geregistreerd en leidt ertoe dat het gebruik van cadeaubonnen wordt ontzegd.

15. Het is niet toegestaan cadeaubonnen op welke wijze ook te gebruiken voor commerciële doeleinden en/of andere doeleinden dan waarvoor deze zijn uitgegeven.

16. Miniwheels staat niet in voor de werking van cadeaubonnen en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die door het gebruik dan wel niet kunnen gebruiken van cadeaubonnen ontstaat. Uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Miniwheels. In dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade aan personen of zaken.

17. Deze cadeaubonvoorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd. Miniwheels zal wijzigingen tijdig aankondigen op de website. Wij raden u aan om de cadeaubonvoorwaarden telkens voor het gebruik van een cadeaubon te raadplegen. Blijft u na ingaan van de wijzigingen cadeaubonnen gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde cadeaubonvoorwaarden.

18. Een cadeaubon is vrij overdraagbaar aan derden. Indien u er eentje wilt overdragen aan een vriend(in) of andere bekende, wordt u hierin geenszins beperkt.

19. Hebt u vragen over of opmerkingen over het gebruik van de cadeaubonnen of problemen bij het inwisselen laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten door een e-mail te sturen naar info@miniwheels-online.com. Miniwheels zal uw e-mail dan zo spoedig mogelijk behandelen.


Newsletter

PayPal